Znalostní platforma pro agroekologii
RG

Zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec

 • Jak mohou agroekologické přístupy pomoci při výrobě zdravých potravin ekonomicky životaschopným a environmentálně udržitelným způsobem?
 • Co mohou zemědělci, výrobci potravin a obchodníci dělat na lokální úrovni, aby vyráběli zdravé potraviny ziskovým a udržitelným způsobem?
 • Jaké příležitosti máte jako zemědělec, výrobce potravin nebo obchodník k investování a ke spolupráci na rozvoji a využívání agroekologických přístupů? 

Nevládní organizace, občanská sdružení a místní komunity

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit místní problémy a zlepšit udržitelnost zemědělství ve vaší komunitě nebo oblasti?
 • Jak se můžete, jako zástupce nevládní organizace, občanského sdružení, místní zájmové skupiny nebo komunity, aktivně zapojit do zavádění agroekologických přístupů?
 • Jak můžete postupovat, sdílet své znalosti, identifikovat příležitosti, řešit místní problémy, společně sestavit a implementovat strategii pro místní / regionální agroekologické potravinářské systémy? 

Spotřebitelé

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit zdravotní problémy způsobené špatnou stravou a podvýživu?
 • Jak mohou agroekologické přístupy přispívat k zdravému a udržitelnému způsobu stravování? 

Co ti může nabídnout UNISECO?
PROBLÉMOVÉ OTÁZKY UNISECO JE V RÁMCI PROVÁDĚNÍ PRO ODPOVĚĎ ODPOVĚDI.

Ministerstva a úřady

 • Jak efektivní jsou inovační strategie a pobídky pro posílení udržitelnosti zemědělství?
 • Jakými opatřeními mohou politiky na národní a regionální úrovni podporovat provádění agroekologických přístupů?
 • Jak lze tato opatření efektivně řídit a provádět v praxi?

Evropská komise, mezinárodní organizace a vlády

 • Jaké jsou socioekonomické a politické hnací síly a překážky pro další rozvoj a provádění agroekologických přístupů?
 • Jak mohou politiky na evropské úrovni podporovat provádění agroekologických zemědělských systémů?

Věda a inovace

 • Jak může výzkum založený na potřebách praxe a politiky zakotvené v systematickém hodnocení udržitelnosti agroekologického zemědělství zlepšit sdílení znalostí a podpořit provádění evropských politik k řešení společenských výzev?

O PROJEKTU

Vítejte v UNISECO

UNISECO je evropský výzkumný projekt zaměřený na vývoj inovativních přístupů ke zlepšení pochopení socio-ekonomických a politických hnacích sil a překážek pro další rozvoj a zavádění agroekologických postupů v zemědělství EU.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Participativní případové studie pro testování metodických nástrojů k posouzení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů inovačních strategií a pobídek pro agroekologické přístupy

NOVINKY A UDÁLOSTI (v angličtině)

International Workshop: Nature Friendly Farming

UNISECO was present at the International Workshop: Nature Friendly Farming: Transforming the CAP for nature and people, 9 September 2019 in  Brussels.

UPCOMING: UNISECO at the ESP 10 World Conference

UNISECO will attend the ESP 10 World Conference “10 years advancing ecosystem services science, policy and practice for a sustainable future” in Hannover, Germany, 21-25 October 2019. 

UPCOMING: 2nd Agroecology Europe Forum

UNISECO will attend the 2nd Agroecology Europe Forum in Heraklion, island of Crete, Greece, 26-28 September 2019. 

VÝSTUPY PROJEKTU (v angličtině)

PARTNEŘI