Znalostní platforma pro agroekologii
RG

Zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec

 • Jak mohou agroekologické přístupy pomoci při výrobě zdravých potravin ekonomicky životaschopným a environmentálně udržitelným způsobem?
 • Co mohou zemědělci, výrobci potravin a obchodníci dělat na lokální úrovni, aby vyráběli zdravé potraviny ziskovým a udržitelným způsobem?
 • Jaké příležitosti máte jako zemědělec, výrobce potravin nebo obchodník k investování a ke spolupráci na rozvoji a využívání agroekologických přístupů? 

Nevládní organizace, občanská sdružení a místní komunity

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit místní problémy a zlepšit udržitelnost zemědělství ve vaší komunitě nebo oblasti?
 • Jak se můžete, jako zástupce nevládní organizace, občanského sdružení, místní zájmové skupiny nebo komunity, aktivně zapojit do zavádění agroekologických přístupů?
 • Jak můžete postupovat, sdílet své znalosti, identifikovat příležitosti, řešit místní problémy, společně sestavit a implementovat strategii pro místní / regionální agroekologické potravinářské systémy? 

Spotřebitelé

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit zdravotní problémy způsobené špatnou stravou a podvýživu?
 • Jak mohou agroekologické přístupy přispívat k zdravému a udržitelnému způsobu stravování? 

Co ti může nabídnout UNISECO?
PROBLÉMOVÉ OTÁZKY UNISECO JE V RÁMCI PROVÁDĚNÍ PRO ODPOVĚĎ ODPOVĚDI.

Ministerstva a úřady

 • Jak efektivní jsou inovační strategie a pobídky pro posílení udržitelnosti zemědělství?
 • Jakými opatřeními mohou politiky na národní a regionální úrovni podporovat provádění agroekologických přístupů?
 • Jak lze tato opatření efektivně řídit a provádět v praxi?

Evropská komise, mezinárodní organizace a vlády

 • Jaké jsou socioekonomické a politické hnací síly a překážky pro další rozvoj a provádění agroekologických přístupů?
 • Jak mohou politiky na evropské úrovni podporovat provádění agroekologických zemědělských systémů?

Věda a inovace

 • Jak může výzkum založený na potřebách praxe a politiky zakotvené v systematickém hodnocení udržitelnosti agroekologického zemědělství zlepšit sdílení znalostí a podpořit provádění evropských politik k řešení společenských výzev?

O PROJEKTU

Vítejte v UNISECO

UNISECO je evropský výzkumný projekt zaměřený na vývoj inovativních přístupů ke zlepšení pochopení socio-ekonomických a politických hnacích sil a překážek pro další rozvoj a zavádění agroekologických postupů v zemědělství EU.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Participativní případové studie pro testování metodických nástrojů k posouzení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů inovačních strategií a pobídek pro agroekologické přístupy

NOVINKY A UDÁLOSTI (v angličtině)

9th ESSC International Congress, 26-28 September 2019

UNISECO will be present - through its Hungarian case study on soil conservation management - at the 9th International Congress of the European Society for Soil Conservation. The Focus of the Congress is ‘Soil’s Contribution to People: from Food to Life Supporting Services’.

UNISECO 2nd NEWSLETTER IS OUT
We are very pleased to inform you that we have just released the 2nd issue of the UNISECO Project Newsletter.
You may access, browse or download the PDF version HERE
2nd UNISECO newsletter is out soon - subscribe to our newsletter

The second issue of our 6 monthly newsletters will be out very soon. 
In this issue you will find information on... 

VÝSTUPY PROJEKTU (v angličtině)

PARTNEŘI