Znalostní platforma pro agroekologii

Zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec

 • Jak mohou agroekologické přístupy pomoci při výrobě zdravých potravin ekonomicky životaschopným a environmentálně udržitelným způsobem?
 • Co mohou zemědělci, výrobci potravin a obchodníci dělat na lokální úrovni, aby vyráběli zdravé potraviny ziskovým a udržitelným způsobem?
 • Jaké příležitosti máte jako zemědělec, výrobce potravin nebo obchodník k investování a ke spolupráci na rozvoji a využívání agroekologických přístupů? 

Nevládní organizace, občanská sdružení a místní komunity

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit místní problémy a zlepšit udržitelnost zemědělství ve vaší komunitě nebo oblasti?
 • Jak se můžete, jako zástupce nevládní organizace, občanského sdružení, místní zájmové skupiny nebo komunity, aktivně zapojit do zavádění agroekologických přístupů?
 • Jak můžete postupovat, sdílet své znalosti, identifikovat příležitosti, řešit místní problémy, společně sestavit a implementovat strategii pro místní / regionální agroekologické potravinářské systémy? 

Spotřebitelé

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit zdravotní problémy způsobené špatnou stravou a podvýživu?
 • Jak mohou agroekologické přístupy přispívat k zdravému a udržitelnému způsobu stravování? 

Co ti může nabídnout UNISECO?
PROBLÉMOVÉ OTÁZKY UNISECO JE V RÁMCI PROVÁDĚNÍ PRO ODPOVĚĎ ODPOVĚDI.

Ministerstva a úřady

 • Jak efektivní jsou inovační strategie a pobídky pro posílení udržitelnosti zemědělství?
 • Jakými opatřeními mohou politiky na národní a regionální úrovni podporovat provádění agroekologických přístupů?
 • Jak lze tato opatření efektivně řídit a provádět v praxi?

Evropská komise, mezinárodní organizace a vlády

 • Jaké jsou socioekonomické a politické hnací síly a překážky pro další rozvoj a provádění agroekologických přístupů?
 • Jak mohou politiky na evropské úrovni podporovat provádění agroekologických zemědělských systémů?

Věda a inovace

 • Jak může výzkum založený na potřebách praxe a politiky zakotvené v systematickém hodnocení udržitelnosti agroekologického zemědělství zlepšit sdílení znalostí a podpořit provádění evropských politik k řešení společenských výzev?

O PROJEKTU

Vítejte v UNISECO

UNISECO je evropský výzkumný projekt zaměřený na vývoj inovativních přístupů ke zlepšení pochopení socio-ekonomických a politických hnacích sil a překážek pro další rozvoj a zavádění agroekologických postupů v zemědělství EU.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Participativní případové studie pro testování metodických nástrojů k posouzení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů inovačních strategií a pobídek pro agroekologické přístupy

NOVINKY A UDÁLOSTI (v angličtině)

Mission possible? International Conference on Agricultural Biodiversity

As a side event to the International Nature Film Festival in Gödöllő, Hungary key actors of agriculture and nature conservation sectors jointly analysed the processes, assess their role and outline future trends at the conference organised by Birdlife Hungary in the frame of the project "Cross border protection of Great Bustard in Central Europe" (LIFE15 NAT/ AT000834) on the main causes of loss of biodiversity in agricultural landscapes. 

 

UNISECO 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop in Helsinki

The 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop was held between 7-10 May 2019 in Helsinki, Finland, organised by LUKE.

Final Conference of the COFARM Project

UNISECO will be also presented at the Final Conference of CO-FARM on the 24th April 2019 in Brussels.

VÝSTUPY PROJEKTU (v angličtině)

PARTNEŘI