Znalostní platforma pro agroekologii

Úvod

Agenda OSN 2030 (odkaz v angličtině) obsahuje akční plán pro lidi, planetu a prosperitu se 17 cíli udržitelného rozvoje (odkaz v angličtině) a 169 úkoly. Od svého zveřejnění v září 2015 představují Cíle udržitelného rozvoje společný soubor cílů na mezinárodní, evropské i národní úrovni. Tyto sdílené cíle vycházejí z dalších mezinárodních dohod a úmluv nebo se v nich odrážejí:

  • Pařížská dohoda OSN (odkaz v angličtině) "si klade za cíl posílit globální reakci na hrozbu změny klimatu v kontextu udržitelného rozvoje a úsilí o vymýcení chudoby". Stanovuje cíl omezit globální oteplování na méně než 2 °C, resp. 1,5 °C nad předindustriální úroveň, k čemuž se zavázaly téměř všechny státy.  
  • Signatáři Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD)  se "rozhodli chránit a udržitelně využívat biologickou rozmanitost ve prospěch současných i budoucích generací". 
  • Aarhuská úmluva  o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (odkaz v angličtině). Plnění těchto úmluv a dohod je zakotveno v evropských, národních a regionálních politikách.

V souladu s tím EU ve své Zelené dohodě  uvádí své ambice dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí skleníkových plynů, hospodářského růstu odděleného od využívání zdrojů a toho, aby žádný člověk a žádné místo nezůstalo pozadu. Uznává, že "změna klimatu a zhoršování životního prostředí jsou pro Evropu a svět existenční hrozbou". EU stanovuje portfolio politických závazků na úrovni EU v oblasti klimatu a odstranění znečištění, biologické rozmanitosti, udržitelného zemědělství , zemědělství a biologické rozmanitosti ; a od farmy k vidličce .

Přechod k agroekologickým zemědělským systémům a zemědělským postupům nabízí vyhlídky na řešení výzev globálního významu, zejména změny klimatu, snížení ztráty biologické rozmanitosti a sociální spravedlnosti. Zjištění projektu UNISECO poskytují nové důkazy o tom, jak může agroekologie přispět k dosažení několika cílů udržitelného rozvoje  prostřednictvím řešení environmentálních, ekonomických a sociálních problémů. Ve spolupráci s místními aktéry zemědělských systémů v 15 případových studiích (odkaz v angličtině) v kombinaci s analýzou na územní úrovni (odkaz v angličtině) výsledky ukazují, jak lze přispět k řešení změny klimatu prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů, vytvořit podmínky pro snížení ztráty biologické rozmanitosti, podpořit udržitelné vzorce výroby a spotřeby, zlepšit vzdělávání a celoživotní učení a zvýšit povědomí o tlaku na sociální práva.