Agroekologisk kunskapsnav

Transdisciplinäritet i praktiken: Hur har icke-statliga organisationer varit involverade i UNISECO?

Bedömning och förbättring av komplexa system som jordbruk och livsmedelsproduktion kräver integrering av kunskap från många olika discipliner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, teknik, yrkeskunskap och traditionell, lokal kunskap. UNISECO tog itu med denna utmaning genom att använda ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som innefattade vetenskapsmän/forskare, experter och praktiker från humaniora, samhälls- och naturvetenskap, jordbruk, rådgivningstjänster, miljövård, aktörer i värdekedjan, konsumenter och aktörer som är involverade i utformningen av marknadsincitament och politik inom livsmedelssektorn. Genom detta tillvägagångssätt strävade man efter att skapa en kontinuitet mellan vetenskap, politik och praktik (eller vice versa) så att det välbehövliga gemensamma lärandet och samkonstruktionen av praktiska, användbara idéer kunde äga rum.

Icke-statliga organisationer deltog i själva projektkonsortiet - Baltic Environmental Forum Latvia, Baltic Environmental Forum Lithuania och WWF-Rumänien - och i nätverk och plattformar för kunskapsutbyte (plattformar för flera aktörer - MAP) som inrättades i varje projektland och på EU-nivå, där projektets olika uppgifter sedan genomfördes genom deltagandeprocesser. MAP:erna fungerade också som en ram för att stödja gemensamt lärande och systemiskt tänkande. Medlemmarna i MAP, inklusive icke-statliga organisationer, valdes ut och bjöds in utifrån specifika kriterier som relevans, representativitet, geografisk spridning, men också ålder och kön, för att säkerställa en mångfald av ståndpunkter inom alla de discipliner och intressen som är engagerade i livsmedelsproduktion i allmänhet och agroekologi i synnerhet. I varje fallstudie valdes medlemmarna i det gemensamma programmet också ut utifrån den tematiska inriktningen och de viktigaste forskningsfrågorna (kort sagt dilemmat) som skulle besvaras under projektets gång.

UNISECO aktiverade mer än 300 personer från hela spektrumet av politik, vetenskap och praktik i MAP:erna, varav nästan 10 % var företrädare för icke-statliga organisationer. De icke-statliga organisationernas deltagare deltog i analyser av sociala nätverk, analyser av befintliga politiska och marknadsmässiga instrument, multikriterieanalyser av nya/innovativa instrument för omställning och samkonstruktion av övergångsstrategier till agroekologiska jordbrukssystem, samt i andra uppgifter, t.ex. användning av verktyg för beslutsstöd (program för att fånga upp de flerdimensionella resultaten av de jordbruksföretag som deltar i projektet - SMART, COMPAS, CFT).  

För mer information om det tillvägagångssätt med flera aktörer som används i UNISECO, se våra rapporter nedan. Vi uppmuntrar er att använda er av denna metod för att bygga upp och upprätthålla samförstånd och informationsflöden i er lokala miljö och för att frigöra potentialen i kollektiv visdom för att skapa innovativa lösningar på nuvarande och framtida utmaningar. 

Ladda ner rapporter:

D7.1 - Guidelines for the Selection of Multi-Actor Platform (MAP) Members (link to Zenodo)

D7.2 - A Guide to Transdisciplinarity for Partners (link to Zenodo)

D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods (pdf)

UNISECO H2020 methodological brief: Setting up a transdisciplinary framework: Brief Step-by-Step Guide

UNISECO H2020 methodological brief: Monitoring and evaluating Multi-Actor Platforms: Brief Step-by-Step Guide