Znalostní platforma pro agroekologii

Transdisciplinarita v akci: Jak se nevládní organizace zapojily do UNISECO?

Hodnocení a zlepšování složitých systémů, jako je zemědělství a produkce potravin, vyžaduje integraci znalostí z mnoha přírodovědných, společenskovědních a humanitních oborů, technických, odborných a tradičních, místních znalostí. Skupina UNISECO řešila tuto výzvu využitím transdisciplinárního přístupu, který zahrnoval vědce/výzkumníky, odborníky a praktiky z humanitních, sociálních a přírodních věd, zemědělství, poradenských služeb, ochrany životního prostředí, účastníky hodnotového řetězce, spotřebitele a subjekty zapojené do navrhování tržních pobídek a politik v potravinářském odvětví. Prostřednictvím tohoto přístupu se hledala návaznost mezi vědou, politikou a praxí (nebo naopak), aby mohlo dojít k tolik potřebnému společnému učení a společnému vytváření praktických a realizovatelných nápadů.

Nevládní organizace byly zapojeny do samotného projektového konsorcia - Baltského environmentálního fóra v Lotyšsku, Baltského environmentálního fóra v Litvě a WWF v Rumunsku - a do sítí a platforem pro sdílení znalostí (multifaktorové platformy - MAP) vytvořených v jednotlivých zemích projektu a na úrovni EU, kde se pak prostřednictvím participativních procesů plnily různé úkoly projektu. MAP fungovaly také jako rámec pro podporu společného učení a systémového myšlení. Členové MAP, včetně nevládních organizací, byli vybíráni a zváni na základě specifických kritérií, jako je relevance, reprezentativnost, geografické rozložení, ale také věk a pohlaví, aby byla zajištěna rozmanitost stanovisek napříč obory a zájmy, které se zabývají produkcí potravin obecně a agroekologií konkrétně. V každé případové studii byli členové MAP vybíráni také podle tematického zaměření a klíčových výzkumných otázek (zkrátka dilemat), které měly být v průběhu projektu zodpovězeny.

UNISECO aktivizovalo v MAP více než 300 osob z celého spektra politika-věda-praktika, z nichž téměř 10 % tvořili zástupci nevládních organizací. Účastníci z řad nevládních organizací se podíleli na analýzách sociálních sítí, analýzách stávajících politických a tržních nástrojů, multikriteriální analýze nových/inovativních nástrojů přechodu a spoluvytváření strategií přechodu k agroekologickým zemědělským systémům, jakož i na dalších úkolech, jako je nasazení nástrojů na podporu rozhodování (programy pro zachycení vícerozměrné výkonnosti zemědělských podniků zapojených do projektu - SMART, COMPAS, CFT).  

Podrobnější informace o vícefaktorovém přístupu použitém v projektu UNISECO naleznete v našich zprávách níže. Doporučujeme vám, abyste tento přístup využili k budování a udržování konsensu a informačních toků ve vašem místním prostředí a k uvolnění potenciálu kolektivní moudrosti pro vytváření inovativních řešení současných i budoucích problémů. 

Zprávy ke stažení:

D7.1 - Guidelines for the Selection of Multi-Actor Platform (MAP) Members (link to Zenodo)

D7.2 - A Guide to Transdisciplinarity for Partners (link to Zenodo)

D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods (pdf)

UNISECO H2020 methodological brief: Setting up a transdisciplinary framework: Brief Step-by-Step Guide

UNISECO H2020 methodological brief: Monitoring and evaluating Multi-Actor Platforms: Brief Step-by-Step Guide