Agro-ekologinen tietopaikka

Transdisciplinarity in action: Miten kansalaisjärjestöt ovat olleet mukana UNISECOssa?

Monimutkaisten järjestelmien, kuten maatalouden ja elintarviketuotannon, arviointi ja parantaminen edellyttävät monien luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden, teknisen, ammatillisen ja perinteisen paikallistuntemuksen yhdistämistä. UNISECO vastasi tähän haasteeseen käyttämällä poikkitieteellistä lähestymistapaa, johon osallistui tutkijoita, asiantuntijoita ja käytännön toimijoita humanistisista, yhteiskunta- ja luonnontieteellisistä, maataloudesta, neuvontapalveluista, ympäristönsuojelusta, arvoketjun toimijoista, kuluttajista ja toimijoista, jotka osallistuvat markkinakannustimien ja elintarvikealan politiikan suunnitteluun. Tällä lähestymistavalla pyrittiin tieteen, politiikan ja käytännön (tai päinvastoin) väliseen jatkumoon, jotta voitaisiin toteuttaa kipeästi kaivattua yhdessä oppimista ja käytännönläheisten, toteuttamiskelpoisten ideoiden yhteistä rakentamista.

Kansalaisjärjestöt osallistuivat itse hankekonsortioon - Baltic Environmental Forum Latvia, Baltic Environmental Forum Liettua ja WWF Romania - sekä kussakin hankemaassa ja EU:n tasolla perustettuihin verkostoitumis- ja tiedonjakofoorumeihin (monitoimijaiset foorumit), joissa hankkeen eri tehtävät toteutettiin osallistavien prosessien avulla. Monialaiset toimintaympäristöt toimivat myös yhteistoiminnallisen oppimisen ja systeemisen ajattelun tukikehyksenä. Monivuotisten toimintaryhmien jäsenet, myös kansalaisjärjestöt, valittiin ja kutsuttiin erityisten kriteerien perusteella, joita olivat esimerkiksi relevanssi, edustavuus, maantieteellinen jakautuminen, mutta myös ikä ja sukupuoli, jotta varmistettiin, että näkemykset ovat moninaisia eri tieteenalojen ja eturyhmien välillä, jotka liittyvät elintarviketuotantoon yleensä ja erityisesti agroekologiaan. Kunkin tapaustutkimuksen osalta MAP:n jäsenet valittiin myös temaattisen painopisteen ja keskeisten tutkimuskysymysten (lyhyesti sanottuna dilemman) perusteella, joihin oli tarkoitus vastata hankkeen aikana.

UNISECO aktivoi toimintasuunnitelmiin yli 300 henkilöä koko politiikan, tieteen ja käytännön kentältä, joista lähes 10 prosenttia oli kansalaisjärjestöjen edustajia. Kansalaisjärjestöjen osallistujat osallistuivat sosiaalisten verkostojen analyyseihin, nykyisten poliittisten ja markkinavälineiden analyyseihin, siirtymävaiheen uusien/innovatiivisten välineiden monikriteerianalyysiin ja agroekologisiin viljelyjärjestelmiin siirtymistä koskevien strategioiden yhteiseen laatimiseen sekä muihin tehtäviin, kuten päätöksentekoa tukevien välineiden käyttöönottoon (ohjelmat, joilla kartoitetaan hankkeeseen osallistuvien maatilojen moniulotteista tuloksellisuutta - SMART, COMPAS, CFT).  

Lisätietoja UNISECOssa käytetystä monitoimijaisesta lähestymistavasta on jäljempänä olevissa raporteissa. Kannustamme teitä hyödyntämään tätä lähestymistapaa yhteisymmärryksen ja tiedonkulun rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi paikallisessa ympäristössänne sekä kollektiivisen viisauden potentiaalin vapauttamiseksi innovatiivisten ratkaisujen luomiseksi nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 

Lataa raportit:

D7.1 - Guidelines for the Selection of Multi-Actor Platform (MAP) Members (link to Zenodo)

D7.2 - A Guide to Transdisciplinarity for Partners (link to Zenodo)

D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods (pdf)

UNISECO H2020 methodological brief: Setting up a transdisciplinary framework: Brief Step-by-Step Guide

UNISECO H2020 methodological brief: Monitoring and evaluating Multi-Actor Platforms: Brief Step-by-Step Guide