Agro-ekologinen tietopaikka

Alueelliset vaikutukset Euroopan tasolla ja koko Euroopassa

Maatalousekologisten lähestymistapojen laajamittaista täytäntöönpanoa koskevien skenaarioiden alueellisten vaikutusten mallintamisesta Euroopan unionissa saadut tulokset osoittivat, että monet maatalousekologiset tulevaisuudennäkymät ovat mahdollisia EU:ssa vaarantamatta elintarviketurvaa ja parantaen useita kestävyysindikaattoreita, jos ne sisällytetään laajempiin elintarvikejärjestelmämuutoksiin. Kaikilla tuotantopuolen agroekologisten käytäntöjen yhdistelmillä Euroopan unionissa voidaan saavuttaa useita ympäristöhyötyjä. 

Erityistä potentiaalia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi voidaan hyödyntää maatalousmetsätaloudessa ja siihen liittyvässä hiilen sitomisessa puubiomassaan, mikä voi kompensoida merkittävän osan tulevan maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä (Mayer et al., 2021).  EU:ssa on mahdollista lisätä maatalousekologisten toimintatapojen viljelyalaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2050. 

Vaikutuksia EU:ssa tuotettujen ja tuotujen elintarvikkeiden hintojen muutoksiin on mallinnettu tuontitulleja ja kulutusveroja koskevissa skenaarioissa. Taloudellisen mallin tulkinta osoittaa, että EU:n tuotantoveroja, EU:n kulutusveroja ja EU:n tuontitulleja koskevien skenaarioiden yhdistelmä riittää tuottamaan biofysikaalisen mallin määrälliset tulokset. Yleisesti ottaen nämä kolme skenaariota vastaavat hyvin voimakkaiden poliittisten toimenpiteiden toteuttamista erityisesti EU:n tuotannon osalta. Sitä vastoin maatalousekologista vientiä koskeva skenaario vastaa maltillisempaa poliittista interventiota, koska sen vaikutukset tuotettuihin, kulutettuihin ja kaupattuihin määriin ovat suhteellisen vähäiset.

D4.2 - Report on Participatory Scenario Development of Agro-ecological Farming Systems (link to Zenodo)

D4.3 - Territorial Impacts and Lessons Learnt of the Diffusion of AEFS in the EU (link to Zenodo)

Tarkempia tietoja alueellisista vaikutuksista ja niiden maantieteellisestä jakautumisesta on saatavilla alueellisesti eksplisiittisessä interaktiivisessa verkkotyökalussa (Socio-ecological system interaction tool - SESSIT).