Agroekologisk kunskapsnav

Agroekologiska metoder

Hur kan du genomföra agroekologiska odlingssystem på din gård?

Flera fallstudier visar hur du kan genomföra ekologiska system på din gård, till exempel mjölkgårdar i Tjeckien och Lettland, persikoodlare i Grekland, markskydd i Ungern, vinodlingar i Italien, gårdar med idisslare i Sverige och andra.

Hur kan du införa agroekologiska jordbrukssystem i livsmedelskedjan?

Det är viktigt att jordbrukare och andra länkar i livsmedelskedjan Agri-value samarbetar för att införa agroekologiska metoder. Baserat på våra forskningsresultat är en förstärkning av jordbrukarnas samarbete och nätverk en nyckelstrategi som skulle hjälpa jordbrukarna att minska sin socioekonomiska bräcklighet utan att försämra sina goda miljöprestanda. Inom denna strategi är det tre initiativ som utmärker sig:
- Lärande gemenskaper (t.ex. AKIS, Agricultural Knowledge and Information System),
- mentorskap mellan kollegor, och
- stödåtgärder som främjar jordbrukarnas deltagande i kollektiva åtgärder, t.ex. CUMAs (kooperativ för jordbruksmaskiner) i Frankrike.

Tack vare dessa initiativ skulle små agroekologiska jordbrukare kunna delta i kollektiva åtgärder och deras kontakter med andra jordbrukare skulle stärkas. Om jordbrukarna får inflytande skulle hela det agroekologiska systemet gynnas, eftersom övergången bör ske nedifrån och upp, dvs. utifrån jordbrukarnas erfarenheter och behov. När de agroekologiska jordbrukarnas sammanslutningar och kooperativ har stärkts måste de skapa nätverk och samordningsstrukturer med andra aktörer i värdekedjan för att utveckla den agroekologiska marknaden.

Vad hindrar dig från att införa agroekologiska jordbrukssystem?

När man granskar fallstudierna ser man att jordbrukare och markägare ofta finner hinder som avskräcker dem från agroekologiska odlingssystem, varav ett av de vanligaste är oro för kostnaderna. Genom att läsa fallstudierna kan du se hur jordbrukare och markägare i samarbete med andra medlemmar i värdekedjan och aktörer på landsbygden har föreslagit lösningar som möjliggör en framgångsrik övergång.

UNISECO har också tagit fram en rad rekommendationer för yrkesverksamma för att identifiera problem och främja god praxis.
Läs alla våra dokument här:

Austria

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

UTFORSKA DETALJERNA I VÅRA FALLSTUDIER (PÅ ENGELSKA) GENOM ATT KLICKA PÅ RESPEKTIVE DEL AV ÖVERSIKTSKARTAN NEDAN.