Agroekologinių žinių centras

Politikos priemonių daugiakriterinė analizė

UNISECO projekto metu buvo atliktas dalyvaujamasis daugiakriterinis esamų ir naujai siūlomų rinkos ir politikos priemonių vertinimas, siekiant informuoti politikos formuotojus apie tai, kaip pašalinti kliūtis, trukdančias pereiti prie agrarinės aplinkosaugos. Vertinimas apėmė daugiakriterinę analizę (MCA). Taikant daugiakriterinę analizę parengtas ex ante poveikio vertinimas, skirtas žinioms apie siūlomas politikos priemones, kuriomis siekiama pašalinti kliūtis, trukdančias priimti pagrindines agroekologines praktikas, ir būtinus pokyčius ūkininkavimo sistemų valdymo aspektu 15-oje tiriamųjų šalių pagerinti. Tai leido mums suprasti: 

  • tikėtiną politikos priemonių veiksmingumą ir tinkamumą, įskaitant jų stipriąsias ir silpnąsias puses, atsižvelgiant į agroekologinius perėjimus; 
  • politikos priemonių sinergiją ir konfliktus, novatoriškiausias priemones ir viešųjų bei privačių sprendimų priėmimo trajektorijas, siekiant paremti perėjimą prie agrarinės aplinkosaugos.

Kas yra daugiakriterinė analizė (MCA)?

Daugiakriterinė analizė (MCA) - tai patikima metodika, leidžianti pasirinkti, reitinguoti, klasifikuoti ir rūšiuoti MPI rinkinį, remiantis aiškiais tikslais ir sprendimų kriterijų rinkiniu. Tai leidžia priimti sintetinį sprendimą, ypač kai kriterijai negali būti išreikšti pinigais, pavyzdžiui, rinkos ir politikos priemonių (MPI) veiksmingumas, efektyvumas ir nuoseklumas. MCA buvo plačiai taikoma vertinant žemės ūkio ir (arba) aplinkosaugos srities MPI, nes ja galima nustatyti MPI poveikio pasiskirstymą (pvz., įvairioms suinteresuotosioms šalims, teritoriniams lygiams) ir kompromisus tarp kriterijų bei palengvinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ypač svarbus žemės ūkio ir aplinkosaugos srityje, kur egzistuoja konfliktai tarp skirtingų interesų. Suteikus suinteresuotiesiems subjektams daugiau įtakos priimant sprendimus dėl MPI, galima geriau suprasti vietos subjektų pageidavimus ir (arba) poveikį jiems, taip pagerinant sprendimų kokybę. Nacionalinės vyriausybės ir tarptautinės institucijos plačiai taiko MCA, yra daug oficialiai išleistų gairių ir paruoštų naudoti priemonių. Šiuo atveju MCA remiasi dviem pagrindiniais oficialiais dokumentais, t. y. EC (2017) & UK-DCLG (2009).

Pridedame trumpas gaires, kurias parengėme siekdami padėti visoms organizacijoms, norinčioms išbandyti ir naudoti daugiakriterinę analizę rinkos ir politikos priemonėms vertinti kartu su sprendimų priėmėjais, įgyvendintojais, paramos gavėjais ir kitomis galimai poveikį darančiomis suinteresuotosiomis šalimis, kaip pagrindą rengiant ir kartu kuriant geresnes strategijas ir paskatas, skirtas agrariniam perėjimui arba, platesne prasme, tvariam žemės naudojimui skatinti. Būtinai naudokite šias gaires kartu su susijusia vertinimo matrica (Excel failas).

Daugiakriterinės analizės gairės ir vertinimo matrica