Agro-ekologinen tietopaikka

Poliittisten välineiden monikriteerianalyysi

UNISECO-hankkeessa toteutettiin osallistava monimenetelmällinen arviointi nykyisistä ja uusista ehdotetuista markkina- ja poliittisista välineistä, jotta saataisiin tietoa siitä, miten maatalousekologisen siirtymän esteet voidaan poistaa. Arviointiin sisältyi monikriteerianalyysi. Monikriteerianalyysin avulla laadittiin vaikutusten ennakkoarviointi, jonka avulla parannettiin tietämystä ehdotetuista poliittisista välineistä, joilla voidaan puuttua keskeisten agroekologisten käytäntöjen käyttöönoton esteisiin ja tarvittaviin muutoksiin maatalousjärjestelmien hallintoulottuvuudessa 15:ssä tapaustutkimusmaassa. Näin saatiin selville: 

  • politiikan välineiden odotettu suorituskyky ja merkitys, mukaan lukien niiden vahvuudet ja heikkoudet, maatalousekologisten siirtymien kannalta; 
  • poliittisten välineiden väliset synergiat ja ristiriidat, innovatiivisimmat välineet sekä julkisen ja yksityisen päätöksenteon kehityssuunnat maatalousekologisen siirtymän tukemiseksi.

Mikä on monikriteerianalyysi?

Monikriteerianalyysi (Multi-Criteria Analysis, MCA) on luotettava menetelmä, jonka avulla voidaan valita, asettaa paremmuusjärjestykseen, luokitella ja lajitella joukko monivuotisia ohjauskeinoja nimenomaisten tavoitteiden ja päätöksentekokriteerien perusteella. Tämä mahdollistaa synteettisen arvion tekemisen erityisesti silloin, kun kriteerejä ei voida ilmaista rahamääräisinä, kuten markkina- ja poliittisten välineiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. MCA:ta on sovellettu laajalti monivuotisten ohjauskeinojen arviointiin maatalous- ja ympäristöaloilla, sillä sen avulla voidaan ottaa huomioon monivuotisten ohjauskeinojen jakovaikutukset (esim. eri sidosryhmiin ja aluetasoihin) ja kriteerien väliset kompromissit sekä helpottaa sidosryhmien osallistumista päätöksentekoprosessiin. Sidosryhmien osallistuminen on erityisen tärkeää maatalous- ja ympäristöalalla, jossa eri intressien välillä on ristiriitoja. Jos sidosryhmille annetaan enemmän vaikutusvaltaa monivuotisia ohjauskeinoja koskevaan päätöksentekoon, voidaan ymmärtää paremmin paikallisten toimijoiden mieltymyksiä ja vaikutuksia, mikä parantaa päätösten laatua. Kansalliset hallitukset ja kansainväliset instituutiot soveltavat MCA:ta laajalti, ja on olemassa monia virallisesti julkaistuja ohjeita ja valmiita työkaluja. Tässä MCA perustuu kahteen keskeiseen viralliseen asiakirjaan, jotka ovat EC (2017) & UK-DCLG (2009).

Ohessa on lyhyt ohje, jonka olemme laatineet auttaaksemme kaikkia organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita testaamaan ja käyttämään monikriteerianalyysiä markkina- ja politiikkavälineiden arvioimiseksi yhdessä päätöksentekijöiden, toteuttajien, edunsaajien ja muiden mahdollisesti vaikutusten kohteena olevien sidosryhmien kanssa, jotta voidaan laatia ja luoda yhdessä parempia strategioita ja kannustimia agroekologisten siirtymien tai laajemmin kestävän maankäytön edistämiseksi. Varmista, että käytät suuntaviivoja yhdessä niihin liittyvän arviointimatriisin kanssa (Excel-tiedosto).

Monikriteerianalyysin suuntaviivat ja arviointimatriisi.