Kόμβος αγρο-οικολογικών γνώσεων

Η διεπιστημονικότητα στην πράξη: UNISECO.

Η αξιολόγηση και η βελτίωση πολύπλοκων συστημάτων όπως η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων απαιτούν την ενσωμάτωση γνώσεων από πολυάριθμους κλάδους των φυσικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, τεχνικών, επαγγελματικών και παραδοσιακών, τοπικών γνώσεων. Η UNISECO αντιμετώπισε αυτή την πρόκληση χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες/ερευνητές, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, τη γεωργία, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, τους φορείς της αλυσίδας αξίας, τους καταναλωτές και τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό των κινήτρων της αγοράς και των πολιτικών στον τομέα των τροφίμων. Μέσω αυτής της προσέγγισης, επιδιώχθηκε η συνέχεια μεταξύ επιστήμης-πολιτικής-πρακτικής (ή το αντίστροφο), ώστε να πραγματοποιηθεί η πολυπόθητη από κοινού μάθηση και η από κοινού κατασκευή πρακτικών, εφαρμόσιμων ιδεών.

Οι ΜΚΟ συμμετείχαν στην ίδια την κοινοπραξία του έργου - Βαλτικό Περιβαλλοντικό Φόρουμ Λετονίας, Βαλτικό Περιβαλλοντικό Φόρουμ Λιθουανίας και WWF Ρουμανίας - και σε πλατφόρμες δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων (πλατφόρμες πολλαπλών παραγόντων - ΠΠΔ) που δημιουργήθηκαν σε κάθε χώρα του έργου και σε επίπεδο ΕΕ, όπου στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα διάφορα καθήκοντα του έργου μέσω συμμετοχικών διαδικασιών. Οι ΠΔΠ λειτούργησαν επίσης ως πλαίσιο για την υποστήριξη της από κοινού μάθησης και της συστημικής σκέψης. Τα μέλη των ΜΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, επιλέχθηκαν και προσκλήθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως η συνάφεια, η αντιπροσωπευτικότητα, η γεωγραφική διασπορά, αλλά και η ηλικία και το φύλο, ώστε να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία των απόψεων σε όλους τους κλάδους και τα συμφέροντα που ασχολούνται με την παραγωγή τροφίμων γενικά και την αγρο-οικολογία ειδικότερα. Σε κάθε μελέτη περίπτωσης, τα μέλη της ΜΑΠ επιλέχθηκαν επίσης γύρω από τη θεματική έμφαση και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα (εν συντομία, το δίλημμα) που έπρεπε να απαντηθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Η UNISECO ενεργοποίησε περισσότερα από 300 άτομα από όλο το φάσμα πολιτικής-επιστήμης-πρακτικής στις ΜΑΠ, εκ των οποίων σχεδόν το 10% ήταν εκπρόσωποι ΜΚΟ. Οι συμμετέχοντες των ΜΚΟ συμμετείχαν στις αναλύσεις κοινωνικών δικτύων, στις αναλύσεις των υφιστάμενων μέσων πολιτικής και αγοράς, στην πολυκριτηριακή ανάλυση νέων/καινοτόμων μέσων για τη μετάβαση και στη συνδιαμόρφωση στρατηγικών μετάβασης σε αγρο-οικολογικά γεωργικά συστήματα, καθώς και σε άλλα καθήκοντα, όπως η ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων (προγράμματα για την καταγραφή των πολυδιάστατων επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετείχαν στο έργο - SMART, COMPAS, CFT).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολυπαραγοντική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στο UNISECO δείτε τις εκθέσεις μας παρακάτω. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτή την προσέγγιση για να οικοδομήσετε και να διατηρήσετε τη συναίνεση και τη ροή πληροφοριών στο τοπικό σας περιβάλλον και να ξεκλειδώσετε το δυναμικό της συλλογικής σοφίας για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις. 

Κατεβάστε τις εκθέσεις:

D7.1 - Guidelines for the Selection of Multi-Actor Platform (MAP) Members (link to Zenodo)

D7.2 - A Guide to Transdisciplinarity for Partners (link to Zenodo)

D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods (pdf)

UNISECO H2020 methodological brief: Setting up a transdisciplinary framework: Brief Step-by-Step Guide

UNISECO H2020 methodological brief: Monitoring and evaluating Multi-Actor Platforms: Brief Step-by-Step Guide